کوردی English

دانشکده منابع طبیعی

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی با همکاری دانشکده کشاورزی در دانشگاه، از سال 1370 آغاز شد در سال 1386 دانشکده منابع طبیعی از دانشکده کشاورزی جدا شده و فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را به طور مستقل آغاز نمود. دانشکده منابع طبیعی بر بازسازی، حفاظت و بهبود منابع طبیعی تجدیدشدنی ازجمله جنگلها، مراتع، آبها ، خاک، تنوع زیستی و منابع مرتبطِ مراتع، متمرکز است. این دانشکده برای اولین بار در سال 1374 با دو رشتهی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری و تکنولوژی جنگلداری تاسیس شد .  درحال حاضر این دانشکده شامل 6 گروه آموزشی با 6 رشته گرایش درمقطع کارشناسی  و 13 رشته گرایش درمقطع کارشناسی ارشد و همچنین 34 عضو هیأت علمی تمام وقت و 24 کارمند بوده که خدمات آموزشی و تحقیقاتی را به بیش از 1000 دانشجو ارائه میدهند. این دانشکده دارای آزمایشگاهها و کارگاههای مختلف از جمله آزمایشگاه بیولوژی جنگل، آزمایشگاه بیماریشناسی ماهی، کارگاه بیومتری جنگل، کارگاه آب و هواشناسی، آزمایشگاه ژئومورفولوژی، هرباریم (مجموعهی گیاهان خشک)، کارگاه GIS و سنجش از دور، ایستگاه کلاسیک و اتوماتیک سینوپتیکی ، کارگاه کارتوگرافی و نقشهخوانی آزمایشگاه زیستشناسی حیوانات و آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، خاک و هوا و کارگاه تاکسیدرمی می باشد.

گروههای آموزشی

 

 

دانشکده منابع طبیعی
گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست       
بوم‌شناسی حیات‌وحش و زیست‌شناسی حفاظت         
مدیریت حیات‌وحش و زیستگاه‌ها      
آلودگی محیط‌زیست (هوا، آب، خاک)         
علوم و فناوری محیط‌زیست         
شیلات مهندسی شیلات         
آبزی پروری         
بیولوژی تولید مثل آبزیان         
جنگلداری علوم و مهندسی جنگلداری         
جنگلداری         
جنگلداری و زیست شناسی         
مهندسی آگروفارستری         
مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری         
مهندسی آبخیزداری         
مهندسی مرتعداری         
هیدرولوژی-اکو سیستم         
ژئومورفولوژی مهندسی  ژئومورفولوژی         
مخاطرات محیطی         
هیدروژئومورفولوژی         
آب و هواشناسی آب و هواشناسی         
آب و هواشناسی کاربردی