کوردی English

پردیس خودگردان دانشگاه

عنایت به اینکه تولید علم، دانش فنی و کارآفرینی در سرلوحه اهداف دانشگاه کردستان قرار دارد لذا تحقق آن از طریق توسعه کمی و کیفی دوره‌های تحصیلی در مقاطع مختلف از استراتژی‌های دانشگاه می‌باشد.در راستای همین هدف و در ادامه موفقیت‌های چشمگیر فعالیت‌های مؤثر آموزشی و پژوهشی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ خود با استناد به وجود زیرساخت‌های موردنیاز، نظیر فضای کالبدی مناسب، منابع انسانی کارآمد اعم از اعضای هیأت‌علمی و کارکنان مجرب، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، سایت‌های کامپیوتری، منابع کتابخانه‌ای، سالن‌های مطالعه ، امکانات ورزشی و نیز توان اجرایی و مدیریتی، با ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه کردستان موافقت نمود. نخستین پذیرش دانشجو در پردیس از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲ آغاز گردیده وهم اکنون در ۱۴ گروه آموزشی شامل 22 رشته در مقطع کارشناسی ارشد از جمله برنامه ریزی شهری، مهندسی سازه، مهندسی صنایع، اقتصاد کشاورزی، میوه کاری علمی، فیزیولوژی ورزشی دانشجو میپذیرد و همچنین در صدد این است که رشتههای تحصیلی ارائه شده خود را در آینده نزدیک افزایش دهد.