کوردی English

مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای (آپا)

آپا مخفف آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای است و معادل بومی اصطلاح

 CERT(computer emergency response team)میباشد. مراکز آپا در کشور با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران راهاندازی شدهاند تا به عنوان مراکز مشاورهای فعال در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به پرورش نیروی متخصص در این حوزه کمک کنند.

اهداف و ماموریتهای مراکز آپا به شرح زیر است:

  • رصد فضای سایبری و اطلاع رسانی در خصوص رخدادهای امنیتی
  • کشف بدافزار و آسیبپذیری در حوزه امنیت
  • تدوین توصیهنامه و دستورالعمل به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری
  • گزارشات مقابله با تهدیدات و تحلیل بدافزار
  • برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی
  • ارایه خدمات پشتیبانی و مشاوره در خصوص تهدیدات امنیتی و آسیب پذیریهای رایانهای

مرکز آپا دانشگاه کردستان که در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده است در نظر دارد با بکارگیری پتانسیلهای آموزشی و پژوهشی  در استان کردستان به بهبود امنیت فضای تبادل اطلاعات در استان کمک نماید.

رئیس مرکز آپا

دکتر محمد فتحی
ایمیل: mfathi@uok.ac.ir