کوردی English

مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی

استان کردستان از معدود مناطق جغرافیایی کشور محسوب می گردد که به دلیل شرایط آب و هوایی جایگاه ویژه ای جهت رشد انواع مختلف گیاهان دارویی برخوردار می باشد. بیش از 150 گونه گیاه دارویی در سطح استان شناسایی گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، دانشگاه کردستان اقدام به تاسیس مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی نموده است. در واقع هدف کلی دانشگاه کردستان برای ایجاد این مرکز ارتباط 11 گروه با این رشته میباشد. علاوه بر این، دانشگاه به دلیل دارا بودن آزمایشگاه هایی مناسب (از قبیل GC-MS، انواع آزمایشگاه های فوتومتر و کروماتوگرافی)، زمین های کشاورزی وسیع و همچنین چندین گلخانه مکانی ایده آل برای انجام تحقیقات در این زمینه میباشد. این مرکز دارای دو گروه پژوهشی اصلاح و زراعت گیاهان دارویی و گروه پژوهشی کاربرد گیاهان دارویی است.برخی از اهداف مرکز عبارتند از:

  • شناسایی گیاهان دارویی منطقه و تدوین دایره المعارف کامل
  • استخراج و جداسازی ترکیبات گیاهی دارویی فعال
  • پرورش گیاهان دارویی برای مزایای تجاری
  • معرفی گونه های جدید دارویی بر اساس ویژگی های آب و هوایی استان
  • افزایش استفاده از گیاهان دارویی برای اهداف بهداشتی.
رئیس مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی

دکتر ناصر قادری

ایمیل:  n.ghaderi@uok.ac.ir