کوردی English

مرکز پژوهشی به‌نژادی و به‌زراعی توت فرنگی

توت فرنگی یکی از مهمترین محصولات استان کردستان است و از نظر تولید (37069 تن در سال) و کل زمین های اختصاص داده شده به کشت آن (2283 هکتار) در استان، از مقام اول کشور برخوردار است. استان کردستان 60 درصد توت فرنگی کل ایران را تولید می کند. اعمال روش های جدید و علمی در تولید توت فرنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1379 مرکز پژوهشی بهنژادی و بهزراعتی توت فرنگی را با هدف ارائه تحقیقاتی علمی برای مطالعه آسیب شناسی گیاه و آخرین و بهترین روش های کشت و پرورش توت فرنگی تاسیس نمود. این مرکز دارای دو گروه ‌پژوهشی بیوتکنولوژی و به نژادی توت فرنگی و گروه به‌زراعی، اقتصاد و بازاریابی توت‌فرنگی میباشد.

اهداف کلی این مرکز پژوهشی به شرح زیر است:

  • مطالعه تنوع ژنتيكي گونههاي توت فرنگي بومي و مختص منطقه
  • بررسي ژنهاي مقاوم به افات و بيماريها
  • مقاومت به خشكي و شوري در ارقام رايج در منطقه
  • كشت بافت ارقام متداول جهت تهيه نشاء سالم و معرفي آنها جهت تكثير در سطح انبوه.

رئیس مرکز پژوهشی بهنژادی و بهزراعتی توت فرنگی

دکتر ناصر قادری

ایمیل:  n.ghaderi@uok.ac.ir