کوردی English

مرکز پژوهشی ریز شبکه و شبکه‌های هوشمند الکتریکی

استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در سیستمهای قدرت به همراه اندازهگیری، نظارت، کنترل و نظارت هوشمند علاوه برکاهش وابستگی به منابع فسیلی و کاهش تولید گازهای گلخانهای، امنیت تولید انرژی را افزایش داده و انعطافپذیری بیشتری به سیستم میدهد. در این راستا، ریزشبکهها به عنوان یکی از عناصر اصلی شبکههای هوشمند، نقش بسیار مهمی برای مشارکت و  نفوذ زیاد منابع تجدیدپذیر در شبکه ایفا میکنند.

با توجه به اهمیت بحث ریزشبکه و شبکههای هوشمند و همچنین سیاستهای کلی وزارت نیرو در حرکت همگام جهانی به سوی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و هوشمندسازی شبکه قدرت، دانشگاه کردستان اقدام به راهاندازی مرکز ریزشبکه و شبکههای هوشمند الکتریکی نمود. برنامهریزی و اقدامات اولیه برای راهاندازی این مرکز بینالمللی از سال 1394 آغاز و در مهرماه 1395 این مرکز بطور رسمی شروع به فعالیت کرد. این مرکز علمی تلاش دارد با همسو نمودن فعالیتهای علمی-پژوهشی اعضای هيأت علمي و محققین دانشگاه کردستان با جامعه علمی و دستگاه های اجرایی کشور و همچنین استفاده از ظرفیتهای علمی ارتباط با خارج از کشور، فضاي مناسبي را براي هم‌افزايي و تحقق بهروز حرکت علمي- کاربردی کشور در این حوزه فراهم نماید.

  فاز اول آزمایشگاه تحقیقاتی این مرکز در همکاری با برق منطقهای غرب به بهرهبرداری رسید و فازهای دوم و سوم آن در دست مطالعه و آمادهسازی میباشد. با بهرهگیری از این آزمایشگاه تحقیقاتی، این مرکز میتواند نقش بسزایی در تربیت نیروهای متخصص و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین تست و ارزیابی پروژههای صنعتی در حوزه ریزشبکه، شبکههای هوشمند و انرژیهای تجدیدپذیر ایفا نماید. در این مرکز پژوهشی بیش از 25 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 7 محقق مهمان مشغول به فعالیت هستند. همچنین این مرکز با 7 مرکز تحقیقاتی بینالمللی فعال در این حوزه همکاری مستقیم پژوهشی دارد. اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتهای این مرکز پژوهشی در وبسایت  http://smgrc.uok.ac.ir قابل دسترسی میباشد.

رئیس مرکز پژوهشی ریز شبکه و شبکه‌های هوشمند

پروفسور حسن بیورانی

ایمیل: bevrani@uok.ac.ir

معاون مرکز پژوهشی ریز شبکه و شبکه‌های هوشمند

دکتر قباد شفیعی
ایمیل:  q.shafiee@uok.ac.ir