کوردی English

مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب

با توجه به اهمیت و جایگاه آب درفرایند توسعه ی استان کردستان، در سال 1392 مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه کردستان تأسیس گردید. این مرکز در حال حاضر شامل دو گروه پژوهشی هیدرولیک و مهندسی منابع آب می باشد. از جمله اهداف تأسیس این مرکز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه توسعه
  • مدیریت جامع و بهره برداری پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان.
  • بررسی عملکرد هیدرولیکی سد ها، شبکه های آبیاری و زهکشی،
  • بهداشت آب شهری و روستایی
  • ارائه راهکارهای علمی درجهت تخصیص ومصرف بهینه ی آب و کاهش تلفات آن دربخش های مختلف مصرف نظیرآب آبیاری، شرب، صنعت و تولید انرژی برق-آبی.
  • استفاده از فناوری های نوین و بومی سازی آن درصنعت آب استان.

سەرۆکی ناوەندی زانست و ئەندازیاری ئاو

دکتر پرویز فتحی

ایمیل: p.fathi@uok.ac.ir