کوردی English

مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

با توجه به اتكاي زندگي مردمان روستانشين حوزه ي بانه به جنگل، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی در سال 1384 و با هدف بهبود مداوم کیفیت پروژه های جنگلی از طریق تحقیقات و توسعه های کاربردی، نظارت بر پروژه های جنگلی ،اصلاح سیستم و پژوهش تاسیس گردید.

پژوهشهای این مرکز در زمینه های زیر انجام می شود:

  • جنگلداری
  • جنبه های اجتماعی و اقتصادی جنگل ها
  • جنگل شناسی
  • بهره برداری و مهندسی جنگل
  • جنگل زراعی
  • اصلاح مدیریت منابع طبیعی
  • بهبود روش های اجرایی جنگلداری
  • تهیه پروژه های جنگلی و نظارت بر آن.

فلسفه اساسی این مرکز، ثبات جنگلهای زاگرس شمالی است. برای نیل به این هدف، مرکز با سازمان های اجرایی (سازمان منابع طبیعی و مدیریت آبخیزداری وزارت انرژی)، تسهیلاتی (تسهیلات محیط زیست جهانی – برنامه کمک های مالی کوچک) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) همکاری میکند.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

دکتر احمد ولیپور

ایمیل: ahmadvalipour@gmail.com