کوردی English

لیست دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی

ليست دانشکده­‌هاي مختلف دانشگاه کردستان

 

 

1️⃣  ليست گروه­‌هاي آموزشي دانشکده زبان و ادبيات

 

 

2️⃣ ليست گروه­‌هاي آموزشي دانشکده علوم انساني و اجتماعي

 

3️⃣  ليست گروه‌­هاي آموزشي دانشکده علوم پايه

 

4️⃣  ليست گروه‌­هاي آموزشي دانشکده منابع طبيعي 

 

5️⃣  ليست گروه­‌هاي آموزشي دانشکده کشاورزي

  

6️⃣ ليست گروه­‌هاي آموزشي دانشکده مهندسي

 

7️⃣  ليست گروه­‌هاي آموزشي دانشکده هنر و معماري

 

8️⃣  ليست گروه‌­هاي آموزشي دانشکده علوم پايه و  فني-مهندسي بيجار