پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

قباد شفیعی
مدیر امور بین‌الملل
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
انور محمودی
مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
غلامرضا آئینی
مدیر امور کنسولی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
یحیی اسعدی
رئیس مرکز زبان فارسی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
آرمان فتحی
اعتباربخشی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
کیوان قادری
تحقیق و توسعه
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
گلاله قادری
جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.