پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

قباد شفیعی
مدیر امور بین‌الملل
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
انور محمودی
مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
غلامرضا آئینی
مدیر امور کنسولی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
یحیی اسعدی
رئیس مرکز زبان فارسی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
آرمان فتحی
اعتباربخشی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
کیوان قادری
تحقیق و توسعه
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
گلاله قادری
جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
لامعه هاشمی
برنامه‌های تبادل و تفاهم‌نامه‌ها
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
آدرس مدیریت امور بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی، طبقه سوم، مدیریت امور بین‌الملل
تلفن تماس: 33624020 87 98+
ایمیل: International@uok.ac.ir

آدرس امور دانشجویان بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پایینتر از مهمانسرا، امور دانشجویان بین‌الملل
تلفن تماس: 33611458 87 98+
ایمیل: irsc@uok.ac.ir

ایمیل واحد جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل: Admission@uok.ac.ir