امور بین‌الملل دانشگاه کردستان

آدرس مدیریت امور بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی، طبقه سوم، مدیریت امور بین‌الملل
تلفن تماس: 33624020 87 98+
ایمیل: International@uok.ac.ir

آدرس امور دانشجویان بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پایینتر از مهمانسرا، امور دانشجویان بین‌الملل
تلفن تماس: 33611458 87 98+
ایمیل: irsc@uok.ac.ir

ایمیل واحد جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل: Admission@uok.ac.ir
 

تماس با ما