05 11 2022

Acquiring national and international success of the University of Kurdistan in the subject ranking of Times 2023

بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲3، دانشگاه کردستان در حوزه‌ علوم زیستی برای سومین سال پیاپی رتبه نخست کشور و رتبه ۴۰۱-۵۰۰ جهان، در حوزه علوم فیزیکی رتبه ۳ کشور و رتبه  ۴۰۱-۵۰۰ جهان و در حوزه مهندسی جایگاه 800-601 جهان را کسب نمود.

در لیست دانشگاه‌های برتر منتشر شده از سوی پایگاه بین‌المللی تایمز، از تعداد 1017 دانشگاه واجد شرایط در حوزه‌ علوم زیستی، دانشگاه کردستان برای سومین سال متوالی در رتبه اول کشور و در جایگاه 500-401 در بین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت. همچنین در حوزه‌ علوم فیزیکی و مهندسی نیز به ترتیب از ۱307 و 1306 دانشگاه واجد شرایط، دانشگاه کردستان در جایگاه 500-401 و 800-601 جهان قرار گرفت.

پایگاه تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان است که از سال 2004 میلادی لیست دانشگاه‌های برتر جهان را به صورت سالیانه منتشر می‌کند. در رتبه‌بندی موضوعی تایمز ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس 11 حوزه موضوعی بر مبنای 13 شاخص‌ در قالب 5 معیار (آموزش، پژوهش ، استنادات، درآمدهای صنعتی و وجهه بین‌المللی) صورت می‌گیرد. حوزه‌های موضوعی تایمز شامل: 1- علوم زیستی (علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگل‌داری) 2- علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) 3- پزشکی 4- روانشناسی 5- مهندسی (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)  6- علوم کامپیوتر 7- علوم اجتماعی (جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه) 8- اقتصاد و تجارت (اقتصاد و اقتصاد‌سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی) 9- آموزش 10- حقوق و 11- هنر و علوم انسانی (زبان، ادبیات و زبان شناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی و معماری) است.