17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای میدیا رستمی مورخ چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 17:00

نام دانشجو: میدیا رستمی

استاد راهنما: دکتر سلمان احمدی

داور داخلی : دکتر جمیل بهرامی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 

داور خارجی: دکتر جمیل امان الهی_دانشیار گروه محیط زیست  دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی عمران

زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/06/31ساعت 17:00

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall4