دکتر انور محمودی
مدیر امور دانشجویان بین‌الملل
تماس:
آدرس پستي: جمهوري اسلامي ايران، استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مديريت امور بين­‌الملل، دفتر دانشجويان بين­الملل، صندوق پستي 416، کد پستي 6617715175
 تلفن مستقيم:  3361148 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2426)
ايميل: anwar.mahmoodi@uok.ac.ir
خانم گلاله قادری
کارشناس جذب و پذیرش
آدرس پستي: جمهوري اسلامي ايران، استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مديريت امور بين‌­الملل، دفتر دانشجويان بين­‌الملل، صندوق پستي 416، کد پستي 6617715175
 تلفن مستقيم:  3361148 87 +98 و 33664600 87 98+ –  (داخلی 2428)
ايميل:   irsc@uok.ac.ir        و  _office@yahoo.comirsc

فراخوان پذیرش دانشجو
هزینه تحصیلی و بورس
برنامه‌های تحصیلی