پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

حبیب سلیمانی
مدیر امور بین‌الملل
انور محمودی
مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی
غلامرضا آئینی
مدیر امور کنسولی
یحیی اسعدی
رئیس مرکز زبان فارسی
آرمان فتحی
اعتباربخشی
کیوان قادری
تحقیق و توسعه
گلاله قادری
جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل
لامعه هاشمی
برنامه‌های تبادل و تفاهم‌نامه‌ها
آدرس مدیریت امور بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی، طبقه سوم، مدیریت امور بین‌الملل
تلفن تماس: 33624020 87 98+
ایمیل: International@uok.ac.ir

آدرس امور دانشجویان بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پایینتر از مهمانسرا، امور دانشجویان بین‌الملل
تلفن تماس: 33611458 87 98+
ایمیل: irsc@uok.ac.ir

ایمیل واحد جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل: Admission@uok.ac.ir