17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای ابوالفضل رازی مورخ چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:00

نام دانشجو: ابوالفضل رازی

استاد راهنما: دکتر آرمان حسنی

داور داخلی: دکتر نبرد حبیبی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 

داور خارجی: دکتر سید حامد حسینی_استادیار گروه مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی ارومیه

گروه: مهندسی مکانیک

زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/06/31 ساعت 11:00

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.defence